Aanbod
OVER ONS

Een maatschappelijke onderneming die monumenten herstelt en behoudt

ORGANISATIE

Stadsherstel Den Haag en Omgeving werd in 1977 opgericht door inwoners van Den Haag die inzagen dat het historisch erfgoed van hun stad bescherming behoefde. We zijn een onafhankelijke onderneming, een naamloze vennootschap om precies te zijn, met op dit moment bijna 300 certificaathouders. Dit zijn particulieren, bedrijven en overheden. Daarnaast zijn er ook meerdere donateurs die ons werk een warm hart toedragen. We opereren onafhankelijk van de gemeente Den Haag, maar werken wel nauw samen.

Aangezien Stadsherstel een onderneming is, speelt financiƫle haalbaarheid een belangrijke rol in de bedrijfsvoering. Mocht verhuur een project financieel onhaalbaar maken, dan zullen we verkoop van het gerestaureerde pand overwegen. Daarnaast maken we bij onrendabele projecten optimaal gebruik van de subsidiemogelijkheden.
Benieuwd naar ons werk? Kijk eens om u heen als u door Den Haag wandelt. U herkent onze panden aan het zwart met gouden schildje aan de gevel.

DOELSTELLING

Stedelijk en landschappelijk schoon

Stadsherstel Den Haag en Omgeving zet zich in voor het herstel en behoud van het historische karakter van Den Haag en omstreken. We kopen verwaarloosde monumenten en beeldbepalende panden aan voor eigen rekening en risico, we restaureren ze en geven ze een passende bestemming als woon- of werkruimte.

In 1974 werd Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving opgericht met als doel ‘op te komen voor het behoud of herbouw van al dat medebepalend is voor de sfeer in en om de stad, het leefklimaat van de bewoners en dat bijdraagt tot verrijking van het stedelijk en landschappelijk schoon’. De naamloze vennootschap Stadsherstel Den Haag en Omgeving is opgericht om deze doelstelling ten uitvoer te brengen.

WERKWIJZE EN AANPAK

Behoud van wat Den Haag bijzonder maakt

We kijken niet alleen naar afzonderlijke gebouwen, maar ook naar het straatbeeld. Als daar gaten in komen, of niet-aansluitende nieuwbouw of massale hoogbouw, raakt datgene wat een wijk bijzonder maakt verloren.

In de beginjaren van Stadsherstel werden met name de kleine woonhuismonumenten en winkelpanden in het stadscentrum bedreigd. Tegenwoordig zijn het juist de beeldbepalende panden en gemeentelijke monumenten buiten de Haagse singels die aandacht vragen.

Als sloop dreigt van een rijksmonument, gemeentelijke monument of beeldbepalend pand werken we een alternatief plan uit. Zo nodig maken we gebruik van bezwaarprocedures. Na aankoop en bouwkundig herstel zoeken we een passende bestemming en verzorgen vervolgens onderhoud en beheer. Als herstel niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat een gebouw al is afgebroken, kiezen we voor nieuwbouw in een bijpassende historische stijl.

PARTICIPATIES

Organisaties waar we mee samenwerken

Stadsherstel treedt vaak in gesprek met de gemeente Den Haag en dan vooral met de dienst Monumentenzorg. Ook zijn we deelnemer aan het Haags Monumentenplatform en onderhouden we goede contacten met gemeenten en gemeentebesturen in de Haagse regio.

Daarnaast zijn we lid van de Landelijke Federatie Het Behouden Huis. Dit is het overlegorgaan waarin alle Nederlandse stadsherstelorganisaties en andere organisaties die zich bezighouden met monumentenbehoud zijn verenigd. Via de Federatie gaan we het gesprek aan met de landelijke politiek.

BESTUUR

Lilian Kusters
directeur-bestuurder

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Mr. Ing. A.M. Zopfi
Voorzitter en lid van de Audit commissie
Ir. S. Theuws MRE
Lid
Dhr. G.H.M. Wijsmuller
Lid
Drs. G.F. Hiese
Lid
Drs. M.U. Stallenberg
Lid
Dhr. M. van der Linde
Lid en lid van de Audit commissie

Voor jaarverslagen,
notulen en
statuten