Aanbod
Disclaimer en Privacy Statement

Disclaimer

Door het bezoeken van deze website wordt u geacht van de onderstaande voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Stadsherstel Den Haag spant zich in om de inhoud van haar website(s), waaronder foto’s, teksten en andere informatie actueel en correct te houden. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat zulke informatie onvolledig en/of onjuist is. De informatie op onze website(s) wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Voor eventuele gevolgen van onjuistheden, bijvoorbeeld schade of kosten, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Ook voor op de website opgenomen links naar websites of diensten van derden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De informatie op de website(s) kan op ieder moment worden gewijzigd, zonder enige voorafgaande mededeling van de zijde van Stadsherstel Den Haag.

De inhoud van de website(s) van Stadsherstel Den Haag mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Ander gebruik, waaronder commerciële exploitatie, is niet toegestaan. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website en de inhoud daarvan liggen bij Stadsherstel Den Haag c.q. haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van (onderdelen van) de website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stadsherstel Den Haag, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht) en tenzij specifiek anders aangegeven.

Uw gegevens worden met uiterste zorg beschermd. Desondanks kan Stadsherstel Den Haag niet aansprakelijk worden gehouden voor onderbrekingen in haar diensten vanwege invloeden van buitenaf. Stadsherstel Den Haag streeft naar een zo veilige online omgeving als redelijkerwijs mogelijk is.

Privacy Statement versie 17 januari 2023

Stadsherstel Den Haag vindt het belangrijk om u te informeren over hoe wij met persoonsgegevens omgaan en waar wij deze voor gebruiken. Stadsherstel Den Haag verwerkt alleen persoonsgegevens van huurders en potentiële huurders op onze wachtlijst, certificaathouders, zakenpartners en geïnteresseerden die zichzelf hebben opgegeven voor onze digitale nieuwsbrief of andere informatie. Dit doen wij zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Wij richten ons daarbij op naleving van de wettelijke regels, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (tezamen hierna ook “AVG”). Stadsherstel Den Haag verzamelt geen gegevens bij derden. De enige gegevens die wij verzamelen, bewaren en gebruiken (in termen van de AVG: “verwerken”) ontvangen we van uzelf.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DEZE GEGEVENS?

Wanneer u bij Stadsherstel Den Haag huurt, hebben wij uw persoonsgegevens nodig voor de volgende doeleinden:

• het uitvoeren van de huurovereenkomst;
• het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven;
• het doen van betalingen;
• het innen van vorderingen (inclusief het in handen van derden stellen van die vorderingen);
• het onderhoud en de reparatie van de te huren onroerende zaken;
• het behandelen van geschillen;
• accountantscontrole;
• intern beheer;
• de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving.

Indien u een woning van ons gaat huren hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:
• betalingsgegevens (bankrekeningnummer);
• gegevens voor het berekenen en vastleggen van de inkomsten, zoals loonstroken en jaaropgave;
• gegevens van uw medehuurders of medebewoners/familieleden;
• uw BSN-nummer;
• bij ondertekening van de overeenkomst zal om inzage in uw paspoort of identiteitsbewijs worden gevraagd, er wordt geen kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs bewaard.

Meldt u zich aan voor onze wachtlijst, dan hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:
• uw volledige naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens);
• uw telefoonnummer;
• uw e-mailadres.
Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het per mail aan u toezenden van beschikbare huurruimte en communicatie over bezichtiging.

Meldt u zich aan voor de nieuwsbrief?

• Dan hebben wij alleen uw volledige naam en uw emailadres nodig. U kunt zich op ieder moment afmelden voor het ontvangen van deze nieuwsbrief via de afmeldlink die u onderaan iedere nieuwsbrief vindt.

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd teneinde verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. Onze medewerkers zijn tot geheimhouding van uw gegevens verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze principes gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.

Gegevens verstrekken aan derden

Stadsherstel Den Haag verstrekt enkel de gegevens van huurders aan derden ten behoeve van onderhoud en reparatie van het gehuurde. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een loodgieter, schilder of aannemer. Wij verstrekken enkel uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres) zodat een afspraak met u gemaakt kan worden. Stadsherstel Den Haag heeft de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden door de derde partij worden gebruikt, bijvoorbeeld door een zgn. verwerkersovereenkomst te laten ondertekenen.

Daarnaast is Stadsherstel Den Haag op grond van de wet verplicht om in sommige gevallen persoonsgegevens aan derden te verstrekken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

In andere gevallen dan hierboven beschreven zullen wij eerst uw toestemming vragen.

BEWAARTERMIJN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden in beginsel niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. Persoongegevens in documenten die vallen onder de Archiefwet 1995 worden opgeslagen op de wijze en voor zolang deze wet dit voorschrijft.

In gevallen waar sprake is van archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden kunnen persoonsgegevens voor een langere periode worden opgeslagen. Indien hier sprake van is, zal Stadsherstel Den Haag conform de AVG passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw rechten te beschermen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Stadsherstel Den Haag adviseert u het privacybeleid van de websites van deze derden goed door te nemen.

Wijzigen privacyverklaring

Stadsherstel Den Haag kan deze privacyverklaring wijzigen. Let daarom altijd op de datum bovenin en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Cookies

Stadsherstel Den Haag maakt gebruik van cookies voor zover deze noodzakelijk zijn voor de werking van de website en om de kwaliteit en effectiviteit van de website te bekijken.

WELKE RECHTEN HEBT U TER ZAKE VAN UW BIJ ONS BERUSTENDE PERSOONSGEGEVENS?

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens van u, die wij verwerken:

• Het recht om die persoonsgegevens in te zien;
• Het recht om de persoonsgegevens door ons te laten corrigeren, als ze onjuist blijken;
• Het recht om de persoonsgegevens verwijderd te krijgen als wij die niet meer nodig hebben voor de uitvoering (inclusief: de afwikkeling) van de huurovereenkomst met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn;
• Het recht om ons te vragen om die gegevens over te dragen aan een andere, door u aangewezen organisatie;
• Het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde vorm van gebruik (verwerking) van die persoonsgegevens.

Het recht om een klacht in te dienen

Mocht u ontevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht daarover indienen bij Stadsherstel Den Haag via:

Stadsherstel Den Haag
Zuid Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag
info@stadshersteldenhaag.nl
070 324 85 25

Mochten we geen oplossing kunnen bereiken, kunt u ter zake een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.