Aanbod
GEZOCHT: NIEUWE COMMISSARIS STADSHERSTEL
21 nov 2022

GEZOCHT: NIEUWE COMMISSARIS STADSHERSTEL

Over de vacature

Volgend jaar zullen twee commissarissen de RvC van Stadsherstel verlaten omdat zij de maximale benoemingstermijn hebben bereikt. Vooruitlopend hierop is de RvC op zoek naar een kandidaat die door opleiding en werkervaring beschikt over uitgebreide kennis van diverse aspecten die raken aan de vertaling van de algemene strategie van een organisatie naar de financiële strategie en de financiële sturing (zoals vraagtukken met betrekking tot financiering, fiscaliteit, planning & control, risicomanagement, accounting, etc.). Het is dan ook de bedoeling dat de nieuwe commissaris deel uit gaat maken van de deelcommissie Financiën.

Voor een goede invulling van deze functie is vereist dat de kandidaat in staat is om onafhankelijk van de andere leden van de RvC, van de directie en van andere stakeholders te acteren. Daarnaast gelden de volgende eisen:

  • Relevante achtergrond en opleiding op WO-niveau
  • Bestuurlijke ervaring
  • Betrouwbaar en integer
  • Bekend met de uitgangspunten van corporate governance
  • De mogelijkheid tot het besteden van de vereiste tijd
  • Bezonnenheid in oordeel, zakelijke nuchterheid en besluitvaardigheid
  • Een goed ontwikkeld gevoel voor samenwerking en communicatie

Tot slot wordt van de kandidaat verwacht dat hij of zij affiniteit heeft met gebouwd erfgoed en met maatschappelijk ondernemen.

Meer informatie over Stadsherstel en de Raad van Commissarissen is te vinden op: www.stadshersteldenhaag.nl

Over de procedure

Kandidaten kunnen via info@stadshersteldenhaag tot 1 januari 2023 hun belangstelling voor deze vacature kenbaar maken bij de voorzitter van de RvC door het aanleveren van een CV en motivatiebrief. Met geschikte kandidaten zullen gesprekken worden gevoerd door een delegatie van de RvC.

Over Stadsherstel

Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V. (hierna: Stadsherstel) is in 1977 opgericht om op professionele wijze en door het uitgeven van (certificaten van) aandelen verwaarloosde monumentale panden in de regio Haaglanden te verwerven, te restaureren en te beheren. De onderneming bezit momenteel ongeveer 40 objecten met ca. 240 verhuureenheden (woningen, kantoren, bedrijfsruimtes). Het gaat zowel om Rijks- en gemeentelijke monumenten als om panden die beeldbepalend zijn voor hun omgeving. Waar in de eerste jaren vooral vastgoed werd gekocht in de Haagse binnenstad (onder meer in het huidige Hofkwartier) zijn later in een veel groter gebied panden verworven, zoals in de Rivierenbuurt en in Scheveningen. Ook bezit Stadsherstel panden in Leidschendam en Rijswijk.

Stadsherstel heeft vanaf de oprichting (door de Stichting Monumentenfonds Den Haag) het karakter van een maatschappelijke onderneming. Doelstelling is het verwerven, restaureren, reconstrueren, beheren en vervreemden van monumentale en beeldbepalende panden in Den Haag en omgeving en de bevordering van de monumentenzorg in het algemeen in dit gebied. Bij het werken aan deze doelstelling houdt Stadsherstel rekening met al zijn stakeholders. Tot die stakeholders behoren de certificaathouders die het mogelijk maken om panden te blijven verwerven.

Stadsherstel is een naamloze vennootschap. De aandelen worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor Stadsherstel Den Haag. Particulieren en instellingen kunnen participeren in Stadsherstel Den Haag door middel van het kopen van certificaten van aandelen. Naast vele particuliere certificaathouders heeft Stadsherstel Den Haag ook een aantal grote certificaathouders, waaronder de gemeente Den Haag, het Oranjefonds, Fonds 1818 en ABNAMRO Bank.

Op basis van het Strategisch Plan 2017-2022 ‘Bouwen aan Haags Karakter’ zet de onderneming in op verdere groei van de portefeuille, zowel om daarmee meer impact te hebben bij het behoud van de kwaliteit van de gebouwde omgeving als om de organisatie meer kritische massa te geven. In dat kader zijn ook focusgebieden onderscheiden en ambities geformuleerd met betrekking tot de groei van het aantal certificaathouders. In 2020 is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Stichting Monumentenfonds Den Haag en is bijgedragen aan de oprichting van de vereniging Vrienden van Monumentaal Erfgoed Den Haag.

Over de Raad van Commissarissen

Stadsherstel Den Haag kent een eigentijds governancemodel met een directeur-bestuurder en een Raad van Commissarissen die momenteel zeven  leden telt, onder voorzitterschap van een president-commissaris. Een van de commissarissen wordt benoemd door de Stichting Monumentenfonds Den Haag en een door de gemeente Den Haag.

Naast de directeur-bestuurder bestaat de werkorganisatie momenteel uit circa 5 fte. Het gaat om medewerkers op het vlak van projectmanagement, commercieel en technisch beheer, communicatie en officemanagement. De financiële werkzaamheden worden verricht door een extern bureau waarmee nauw wordt samengewerkt.

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap. Zij staat de directeur met raad terzijde. Bij het vervullen van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap.

De relatief geringe omvang van de werkorganisatie maakt dat van de commissarissen een actieve bijdrage aan de diverse vraagstukken wordt verwacht. De commissarissen ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Binnen de RvC zijn drie deelcommissies ingesteld: HRM, Projecten en Financiën. Deze commissies bereiden besluiten door de RvC op de desbetreffende terreinen voor maar de RvC blijft als geheel verantwoordelijk voor deze besluiten. De bevoegdheden uit hoofde van de statuten en de wetgeving zijn immers aan de RvC als orgaan toegekend en worden uitgeoefend onder collegiale verantwoordelijkheid.

De samenstelling van de RvC is zodanig dat (1) de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets zoals weergegeven in de bijlage bij het Reglement van de RvC[1] en (2) de RvC slagvaardig en effectief kan functioneren in het kader van zijn diverse verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de certificaathouders). Daarbij heeft de RvC aandacht voor een zo groot mogelijke diversiteit op het vlak van leeftijd, etnische achtergrond en geslacht.

[1] Te vinden op www.stadshersteldenhaag.nl onder downloads.